|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

HONOROWY PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARTINA SCHULZA 

Organizatorzy i współgospodarze

ORGANIZATOR:

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim oraz w całym kraju, zrzesza prawie 400 firm, nie tylko ze Śląska, ale także z innych regionów Polski. Od ponad dwudziestu już lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko śląskich przedsiębiorców.

 

Izba promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój szczególnie wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.

 

Doświadczenie, kompetencje, wiedza i kreatywność pracowników Izby to podstawa profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nią usług, które pozwalają sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców. Potwierdzeniem tego jest m.in. Certyfikat Jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej, przyznany Izbie ponownie w roku 2009. Warto też podkreślić fakt, że w roku 2007 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach otrzymała prestiżową Polską Honorową Nagrodę Jakości, a w 2010 roku jako pierwsza izba gospodarcza w historii otrzymała Polską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja samorządu gospodarczego, w postępowaniu konkursowym.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach m.in.: organizuje fora gospodarcze, konferencje, seminaria tematyczne z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, wydaje świadectwa pochodzenia, legalizuje dokumenty eksportowe, doradza w zakresie pozyskiwania dotacji oraz prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych, przygotowuje na zlecenie firm dokumentację kredytową, studia wykonalności inwestycji oraz analizy i projekcje finansowe, świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla MŚP oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, świadczy usługi w zakresie współpracy międzynarodowej i kojarzenia firm, organizuje szkolenia otwarte i zamknięte, pomaga w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym, pomaga uzyskać podpis elektroniczny, promuje firmy organizując Śląską Nagrodę Jakości, Program „Stawiamy na Jakość” czy Laury Umiejętności i Kompetencji.

 

www.rig.katowice.pl

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 roku działa na rzecz przedsiębiorców reprezentując ich interesy w kraju i za granicą. Skupia ponad 150 samorządowych izb gospodarczych.

 

Misję Krajowej Izby Gospodarczej można streścić w haśle: „Dbamy o przedsiębiorczość”. Ta dbałość realizuje się na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim KIG reprezentuje polskich przedsiębiorców w stosunkach z Prezydentem RP, Rządem, Parlamentem, samorządami lokalnymi. Opiniuje wszystkie projekty aktów prawnych, mających wpływ na gospodarkę i prowadzenie działalności gospodarczej. W tym obszarze KIG opiera się na opiniach swoich członków, szczególnie izb branżowych, a także ekspertów współpracujących z KIG. Kolejnym obszarem działalności Krajowej Izby Gospodarczej jest świadczenie usług dla przedsiębiorców w obszarach m.in.: prawa, szkoleń oraz doradztwa. KIG potwierdza i wydaje dokumenty handlowe oraz certyfikaty.

 

Szczególne miejsce w działalności KIG zajmują usługi związane z wchodzeniem przedsiębiorców na rynki zagraniczne. KIG prowadzi szkolenia przygotowujące do handlu z zagranicą. Jest również organizatorem wielu zagranicznych misji handlowych i wystąpień targowych, które są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów handlowych.

 

Krajowa Izba Gospodarcza dba o polskich przedsiębiorców także na arenie międzynarodowej. Jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Współpracuje z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

 

Izba promuje społeczną wrażliwość biznesu. Szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Firmy społecznie odpowiedzialne są nagradzane m.in. w znanym programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

KIG działa także na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Organizowała międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas wystaw Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje naszych przedsiębiorców na całym świecie.

 

Izba bierze czynny udział w konkretnych działaniach na rzecz budowania nowego wymiaru polskiej administracji i przedsiębiorczości m.in.: implementacji na rynek polski Dyrektywy Usługowej, w Projekcie Przyjazna e-Administracja, ePUAP i innych. Otwiera to polskim przedsiębiorcom drogę do świadczenia usług na rynku Unii Europejskiej. Rynku, na którym jest obecnych pół miliarda konsumentów.

 

www.kig.pl

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, rzeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.


www.parp.gov.pl

 

 

 

 

 Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną, skuteczną oraz wiarygodną, opartą o nowe technologie instytucją, która realizuje w dialogu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu, także poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Działania realizowane przez Ministra Gospodarki na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości ukierunkowane są na stworzenie sprzyjających warunków dla ich rozwoju poprzez m.in. wzmacnianie przewag konkurencyjnych, a w efekcie uzyskanie stabilnego wzrostu gospodarczego w perspektywie długoterminowej. Działania te mają przede wszystkim na celu poprawę dostępu przedsiębiorstw do kapitału, wzmocnienia postaw przedsiębiorczych, instytucjonalne, organizacyjne i finansowe wzmocnienie otoczenia przedsiębiorstw, a także wypełnienie luki informacyjnej poprzez udostępnianie analiz konkurencyjności sektorów przemysłowych.

 

www.mg.gov.pl

 

  

 

 

WSPÓŁGOSPODARZE:


 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI logo male
       Ślaskie  logo_maly
Katowice Logo male
 
   LOGO-KWITNĄCE-PL-POZIOM-RGB małe