|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

POD PATRONATEM JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

HONOROWY PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARTINA SCHULZA 

"Małe i średnie przedsiębiorstwa a Strategia Europa 2020"

 

Materiał kongresowy autorstwa Pana Józefa Wyciśloka, Radcy Ministra Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej, przygotowany w związku ze zbliżającym się III Europejskim Kongresem MŚP

 

 

Rok temu jako materiał Kongresowy II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, który odbył się 24-27 września 2012r. - pozwoliłem sobie przygotować opracowanie pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa - kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej".

Kontynuując ten „zwyczaj”, pozwoliłem sobie przygotować opracowanie – jako materiał kongresowy na III Europejski Kongres Małych Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2013 r. w Katowicach - pt. ”Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) a Strategia Europa 2020”. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym”.

Polityka wsparcia na rzecz wchodzenia małych i średnich przedsiębiorstw na rynki państw trzecich powinna stanowić część strategii w zakresie konkurencyjności UE „Europa 2020” oraz innych strategii politycznych UE. Pomoc europejskim MŚP w przezwyciężeniu przeszkód stojących na drodze do internacjonalizacji oraz propagowanie ich integracji ze światową gospodarką wchodzi w zakres strategii na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego, określonej w agendzie „Europa 2020”.

Jedynie 25% MŚP w UE prowadzi działalność na skalę międzynarodową w obrębie jednolitego rynku, a tylko 13% z nich poza granicami UE. Ponieważ UE musi znaleźć nowe źródła wzrostu gospodarczego, aby zapewnić zatrudnienie i dobrobyt swoim obywatelom, powinna zachęcać MŚP do wchodzenia na rynki międzynarodowe.

Obecna polityka w zakresie MŚP w dużej mierze wchodzi w zakres dokumentu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, którego założeniem jest sprawienie, by Unia Europejska stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną oraz opartą na wiedzy gospodarką na świecie. Europa 2020 określa siedem inicjatyw przewodnich, z których cztery koncentrują się w szczególności na poprawie warunków ramowych i otoczenia biznesowego dla MŚP.

Są to:

1. Unia innowacji,

2. Europejska agenda cyfrowa,

3. Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji,

4. Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy.


Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w realizacji celów strategii „Europa 2020”. Świadczy o tym fakt, że sześć z siedmiu inicjatyw przewodnich tej strategii zawiera wzmiankę o MŚP.

Należy podkreślić ważną rolę MŚP w Unii Europejskiej, które zatrudniają dwie trzecie osób pracujących w przemyśle. Z tego też względu w ramach polityki publicznej UE należy od początku kierować się zasadą „najpierw myśl na małą skalę”, aby uwzględnić w szczególny sposób potrzeby MŚP jako kluczowych podmiotów gospodarczych pod względem tworzenia miejsc pracy i przyczyniania się do wzrostu gospodarczego. Osiągniemy konkurencyjność jedynie wtedy, gdy nasze MŚP będą konkurencyjne.

Do przywrócenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu zatrudnienia w Europie potrzebna jest większa liczba przedsiębiorców - w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, stanowią najważniejsze źródło nowych miejsc pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w kontekście wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon gospodarki europejskiej i wnoszą znaczący wkład w innowację, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. W UE istnieje 20,7 mln MŚP, a zatrudniają one 67% wszystkich pracowników sektora prywatnego. Niedawne badanie wykazało, że w latach 2002–2010 85% nowych miejsc pracy netto w UE zostało stworzonych przez MŚP. To wyraźnie wskazuje na ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

MŚP rozwijają się najlepiej w otoczeniu biznesu, w którym regulacje uwzględniają szczególne potrzeby MŚP, realizując jednocześnie założone cele strategiczne. Regulacji potrzebuje jednolity rynek, gdyż gwarantują one równe warunki wyjściowe poprzez zapewnienie uczciwej konkurencji, przyczynianie się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego, pracowników i konsumentów. Regulacje te służą do osiągania celów polityki publicznej UE i przynoszą korzyści obywatelom Europy. Należy je zatem opracowywać z myślą o MŚP.


MŚP czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy


Gospodarczy sukces Europy zależy w dużym stopniu od tego, czy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą się rozwijać zgodnie ze swoim potencjałem. MŚP wytworzyły ponad połowę łącznej wartości dodanej pozafinansowego sektora gospodarki i doprowadziły do powstania 80 % wszystkich nowych miejsc pracy powstałych w Europie w ostatnich pięciu latach.

Mając na uwadze obecny kontekst gospodarczy, eksport z UE na rozwijające się rynki w krajach spoza UE może stanowić solidne źródło wzrostu gospodarczego. Internacjonalizacja poza zewnętrznymi granicami UE to krok, który MŚP muszą wykonać, aby wyjść naprzeciw tym szansom i je wykorzystać. Propagowanie i wspieranie działalności gospodarczej MŚP poza UE stanowi zatem ważny element ogólnej strategii UE na rzecz konkurencyjności, określonej w ogólnym zarysie w komunikacie w sprawie zintegrowanej polityki przemysłowej, będącej inicjatywą przewodnią strategii Europa 2020, w przeglądzie programu „Small Business Act” dla Europy oraz w ostatnim komunikacie w sprawie polityki handlowej UE.

MŚP często stają wobec poważnych trudności z uzyskaniem finansowania, jakiego potrzebują na rozwój i innowacje. Ułatwienie MŚP dostępu do finansowania jest jednym z kluczowych priorytetów określonych w strategii „Europa 2020”, strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego na nadchodzące dziesięciolecie oraz opracowanych przez Komisję Akcie o jednolitym rynku (Single Market Act) i programie Small Business Act.

Przedsiębiorczość jest potężnym czynnikiem wpływającym na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy: przyczynia się do powstawania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, otwiera nowe rynki oraz wspomaga rozwój nowych umiejętności i zdolności.

Przedsiębiorczość sprawia, że gospodarka jest bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a także kluczowa dla realizacji celów szeregu europejskich polityk sektorowych.

Zasada „najpierw myśl na małą skalę” musi stać się podstawą polityki europejskiej i krajowej. Musimy czynić starania, aby fakt bycia przedsiębiorcą stanowił dla Europejczyków atrakcyjną perspektywę, a doprowadzenie do rewolucji w przedsiębiorczości jest wspólnym zadaniem Komisji Europejskiej i państw członkowskich, którego muszą podjąć się w dłuższej perspektywie.

Józef Wyciślok

Radca Ministra Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej

Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji

nadanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach


Cały tekst materiału kongresowego: MŚP a Strategia Europa 2020