|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Opinie o Kongresie

Bożena Lublińska - Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wysoko oceniam organizację i merytoryczny walor debat zorganizowanych podczas II Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

 

Moja satysfakcja z tak owocnego przebiegu Kongresu jest tym większa, iż jako jego współorganizator Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w pełni identyfikowała się z wyzwaniami, jakie stawiało zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

 

Same dane liczbowe – około 3 tys. uczestników, 68 paneli dyskusyjnych, 27 delegacji zagranicznych z 21 państw – obrazują, jak duże jest zapotrzebowanie na wypełnione merytoryczną treścią wydarzenia i spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej i samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu. Podczas obrad Kongresu omówiona została większość występujących obecnie w gospodarce barier rozwojowych i wyzwań stojących przed sektorem MŚP w Polsce.

 

Sukces II Europejskiego Kongresu MŚP potwierdza potrzebę kontynuacji organizowania tego rodzaju wydarzeń w kolejnych latach.

Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach jest doskonałą okazją do refleksji na temat zaangażowania firm z sektora MSP w budowę modelu polskiej gospodarki opartego na wiedzy oraz rozwoju innowacyjności. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa decydują także o rozwoju gospodarczym krajów wspólnoty. Podczas tegorocznego Kongresu miałem przyjemność poprowadzić sesje plenarną pt. „Współpraca nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju nowoczesnej Polski”, dotyczącą roli małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym nie tylko Polski, ale innych krajów Wspólnoty Europejskiej. Wedle danych Komisji Europejskiej 3 miliony MSP stanowi 99% działających w Europie przedsiębiorstw i to one głównym motorem wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. W gronie wybitnych przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz polityki dyskutowaliśmy jak można wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność tego sektora, tak po stronie nauki i administracji rządowej w kraju, jak i rozwiązań na szczeblu europejskim, ukierunkowanym na poprawę otoczenia biznesowego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia instytucjonalnego na poziomie powiatu czy województwa. Jednak o pełnej realizacji ich potencjału będzie decydowało potwierdzenie centralnego miejsca MSP w polityce UE i konkretne działania polityczne.

 

Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski

Wnioski zebrane podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – w którym miałem przyjemność wziąć udział – tworzą bogate źródło wiedzy, dorodny plon pomysłów zaproszonych gości i uczestników oraz wspaniałe zaplecze intelektualne do organizacji następnych edycji przedsięwzięcia. Tegoroczny Kongres to kolejny symbol otwartego dialogu i partnerskiej współpracy w działaniu na rzecz efektywnego rozwoju sektora MŚP. 

 

Wierzę, że wraz z zamknięciem Kongresu otworzyły się nowe projekty służące poprawie sytuacji małego i średniego biznesu.

 

Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice

Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw ponownie uświadomiła nam jak ważna jest debata o sytuacji gospodarczej, w szczególności w kontekście sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kongres ten był ważny również ze względu na obecną sytuację gospodarczą Polski i Europy. O tym jak wyjść z kryzysu rozmawiali nie tylko przedsiębiorcy, ale także politycy, samorządowcy i ludzie kultury.

 

Cieszę się, że to właśnie Katowice stały się po raz kolejny areną debaty o przyszłości gospodarki i roli jaką w jej kształtowaniu odgrywają przedsiębiorcy prowadzący mniejsze firmy. Już dziś zapraszam na kolejne wydarzenia, podczas których będziemy wspólnie mogli kontynuować rozpoczętą drogę budowy i rozwoju rodzimej gospodarki.

 

Halina Gołębicka - I Radca, Kierownik WPHI Ambasady RP w Bukareszcie

II EUROPEJSKI KONGRES MSP jak i GIEŁDA MSP były miejscem interesujących debat nad funkcjonowaniem tego sektora w Polsce i na świecie; wydarzeniem, w którym mogłam uczestniczyć dzięki zaproszeniu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 

 

Poszukiwanie nowych rozwiązań dla „lekarzy polskiej gospodarki”, którzy wg Prof. J. Buzka swoją działalnością uzdrawiają gospodarkę przed zapaścią, koncentrowało się na problematyce rozwoju, ale i ekspansji MSP, w tym także zagranicznej. Opinia Ministra Gospodarki W. Pawlaka, iż małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą narodu, a wysoki udział MSP w gospodarce danego kraju jest lekarstwem na kryzys, potwierdza, że przedsiębiorcy mają wsparcie w państwie. 

 

Przedstawione podczas Kongresu propozycje mogą wpłynąć na tworzenie dobrych rozwiązań dla przedsiębiorców. Szczególnie interesująca jest zapowiedź wprowadzenia powszechnego samorządu gospodarczego, który – wzorem niektórych krajów - być może weźmie na siebie odpowiedzialność także za promocję polskich przedsiębiorców poza granicami państwa. Oczekiwane solidne wsparcie małych i średnich firm z unijnego budżetu na lata 2014-2020 (szczególnie na współpracę z nauką i innowacyjność) winno pomóc kolejnym odważnym przedsięwzięciom gospodarczym.

 

Dyskusja podczas Kongresu o relacjach Polski z zagranicą, przyniosła przedsiębiorcom wiele praktycznych wskazówek jak i zachętę do prowadzenia interesów nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Kontynuowana podczas Giełdy MSP z udziałem wybranych Kierowników WPHI Ambasad RP w świecie oraz przedstawicieli zagranicznych Ambasad, zgromadziła wielu zainteresowanych działalnością zagraniczną. Poznali oni mocne i słabe strony funkcjonowania na danym rynku, warunki prowadzenia działalności oraz potencjał inwestycyjno – gospodarczy wybranych krajów. Zapoznali się ze wsparciem Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji świadczonym na rzecz polskich firm; Wydziałów, które są wiarygodnym źródłem informacji, przyjaźnie nastawionym do środowiska biznesu. Mimo kryzysu gospodarczego coraz więcej firm polskich otwiera zagranicą swoje filie. Działalność informacyjno- organizacyjna i handlowa Wydziałów oraz bezpłatna oferta dostępnych informacji dla biznesu nie zawsze jest w kraju rozpowszechniona i wykorzystana. Giełda MSP pozwoliła na bezpośrednie nawiązanie kontaktów bezpłatnych, co winno zaowocować wzrostem zainteresowania dotychczasowych jak i nowych eksporterów polskich.

 

Idea Giełdy MSP winna być rozbudowywana podczas kolejnych edycji Kongresu. Organizatorom Kongresu gratuluję i dziękuję za możliwość udziału.

Wojciech Pobóg – Pągowski - I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

Trudno przecenić znaczenie sektora małej i średniej przedsiębiorczości dla polskiej gospodarki. Ma on zasadniczy wpływ na tworzenie PKB i generowanie miejsc pracy. W tym kontekście II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach jest doskonałą platformą do omówienia aktualnego stanu oraz wskazania kierunków rozwoju MSP. Profesjonalny poziom merytoryczny i międzynarodowy charakter Kongresu plasują go wśród najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. W tegorocznej edycji ważna, z naszego punktu widzenia, okazała się towarzysząca imprezie Giełda Informacyjno-Kooperacjna, której założeniem było dostarczenie rzetelnej informacji gospodarczej osobom zainteresowanym rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności m.in. w Republice Czeskiej oraz nawiązaniem wpółpracy handlowej, inwestycyjnej i kooperacyjnej z czeskimi partnerami. Indywidualne spotkania umożliwiły przekazanie polskim podmiotom gospodarczym kluczowych informacji dotyczących specyfiki rynku naszych południowych sąsiadów.

 

Jerzy Jędrzejewski - I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w dniach 24-27 września br. w Katowicach, należy niewątpliwie zaliczyć do jednego z najważniejszych tegorocznych wydarzeń dobrze służących dla rozwoju gospodarki naszego kraju. Znakomicie przygotowane panele dyskusyjne, sesje tematyczne z udziałem wybitnych prelegentów świadczą o profesjonalizmie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz osobistym zaangażowaniu Pana Przewodniczącego przy organizacji Kongresu na rzecz tworzenia europejskiej platformy współpracy, stanowiącej dla małych i średnich firm cenne miejsce wymiany doświadczeń.

 

W ramach Kongresu miałem okazję brać udział w przygotowanym dla firm spotkaniu z udziałem Radców Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w całej Europie oraz państwach Sąsiedztwa Wschodniego, podczas którego starałem się przekazać istotne informacje dotyczące współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Austrią. Mam nadzieję, że mój udział oraz Radców z innych krajów biorących udział w tym Kongresie pozwolił skorzystać zainteresowanym przedsiębiorcom z doświadczeń WPHI w poszerzaniu bilateralnej współpracy i przybliżyć specyfikę poszczególnych rynków, zachęcając do uaktywnienia działalności na rynkach zagranicznych.

 

Ekaterina Belyakova - Przedstawiciel Handlowy Federacji Rosyjskiej w Polsce

Szeroki udział rosyjskiego biznesu w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z jednej strony stanowi dowód na nasze duże zainteresowanie doświadczeniami sektora MŚP w Polsce. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, które ten sektor ma w stabilnym rozwoju polskiej gospodarki. Z drugiej strony, rosyjskie uczestnictwo w Kongresie jest świadectwem bardzo aktywnej polityki rozwoju sektora MŚP w naszym kraju. W najbliższe lata przewiduje się, między innym, wzrost udziału tego sektora w produkcie krajowym brutto oraz w zatrudnieniu do 30 procent. W ten sposób w Rosji powstaje nowa liczna warstwa potencjalnych partnerów dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie musimy wspomóc w nawiązaniu oraz w dalszym wspieraniu ich wzajemnej wymiany. Tym celom m.in. ma służyć coroczny „Partneriat” w Sankt-Petersburgu, na który zapraszamy w marcu 2013 r.

 

Janusz Olszowski - Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, choć zorganizowany w br. dopiero po raz drugi, stał się znaczącym wydarzeniem na skalę całego kraju, Kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających zarówno przedstawicieli sektora MŚP, jak i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Bardzo interesujące były formułowane przez uczestników postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, oraz proponowane zmiany w prawie i praktyce polityki gospodarczej w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse stojące przed polską przedsiębiorczością.

 

Dla środowisk reprezentowanych przez GIPH, szczególnie cenny był przebieg dyskusji podczas sesji poświęconej problematyce małych i średnich przedsiębiorstw działających w otoczeniu polskiego górnictwa.

 

Jan Klimek - Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 

Tegoroczny Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowany już po raz drugi przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach okazał się sukcesem i to sukcesem przez duże „S”.

 

II edycja Kongresu udowodniła, że ta impreza na stałe już wpisała się w kalendarium wielkich wydarzeń naszego regionu, kraju i Europy. O pozytywnym odbiorze Kongresu niech świadczy siła wypowiedzi jego uczestników oraz profesjonalistów z branży. Zawartość merytoryczna tego wydarzenia jest ogromna i świadczy o doskonałym przygotowaniu organizacyjnym i technicznym, wyselekcjonowanym doborze panelistów oraz świetnej znajomości tematów z zakresu małej i średniej przedsiębiorczości. Kongres wyróżniało problemowe podejście do sektora MŚP oraz interdyscyplinarna formuła, łącząca teoretyczną refleksję z praktycznym podejściem do tematu. W warstwie merytorycznej Europejski Kongres Małej i Średniej Przedsiębiorczości dał szansę na dyskusje, spotkania, często burzliwe wymiany myśli oraz integrację wszystkich jego uczestników.

 

Zgodnie z naczelną ideą Kongresu Nauka – Biznes – Samorząd – razem dla gospodarki, Kongres stał się platformą spotkań, wymiany perspektyw i katalogów dobrych praktyk przez aktywnych uczestników życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Pracujmy dla coraz lepszej przyszłości Europy i jej obywateli, ale nie zapominajmy, że mała i średnia przedsiębiorczość to kwint esencja naszej gospodarki, a takie przedsięwzięcia pokazują kierunek zmian i dają szansę rozwoju.

 

Pozostaje mi tylko pogratulować Organizatorom i życzyć dalszych sukcesów oraz pomyślnej realizacji kolejnych przedsięwzięć.

 

Wiktor Pawlik - Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

W dniach 24-27 września br. odbył się II Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jak ważną jest on inicjatywą potwierdza fakt, że około 60% produktu krajowego brutto wytwarzane jest przez sektor MŚP. To właśnie te przedsiębiorstwa w głównej mierze mogą skutecznie przeciwstawić się wszystkim zagrożeniom wynikającym z kryzysu, który ogarnął globalną gospodarkę.

 

Wiele pomysłów i wniosków, które sformułowano podczas ubiegłorocznego, pierwszego Kongresu, nie zostało niestety zrealizowanych. Należy więc mieć nadzieję, że wszystkie tegoroczne rekomendacje i postulaty znajdą odzwierciedlenie w działaniach polityków i będą skutecznie wdrożone w praktykę.

 

Życzę organizatorom wytrwałości i nowych inicjatyw w kreowaniu kolejnych spotkań biznesowych sektora MŚP.

 

Samat Bikitaevich Aliev - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Działalności Przedsiębiorczej EKG 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw był kontynuacją idei spotkania biznesowego przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), która miała miejsce w zeszłym roku. Kongres stał się platformą wielu dyskusji i debat, która zgromadziła przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, instytucji zagranicznych, organów państwowych i stowarzyszeń biznesowych z różnych państw Europy i Azji. 

 

Głównymi tematami Kongresu były: współczesne zarządzanie w mikro, małych i średnich firmach, internacjonalizacja przedsiębiorstw, biznes bez granic i innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, samorząd gospodarczy i terytorialny dla biznesu. Głównym celem spotkania w ramach Kongresu było przedstawienie informacji o najważniejszych trudnościach, z którymi spotykają się przedsiębiorcy. Podczas sesji panelowych eksperci i doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm, przedstawiciele międzynarodowych organizacji, organów rządowych i instytucji otoczenia biznesu z państw Europy i Azji przedstawili problemy rozwoju małego i średniego biznesu i sposoby ich rozwiązywania, postawili aktualne pytania, które są przedmiotem codziennych zmartwień każdego przedsiębiorcy i otrzymali na nie odpowiedzi. 

 

Szczególnie interesującymi i aktualnymi tematami programu II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw były: zarządzanie strategiczne, finansowanie rozwoju i inwestycji, małe przedsiębiorstwa handlowe, firmy rodzinne, mechanizm wsparcia przedsiębiorstw sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020, szara strefa w gospodarce rynkowej, partnerstwo publiczno – prywatne, Rosja – Polska, Partnerstwo Wschodnie, Unia Celna i Europa – Chiny. 

 

Również niezwykle pożyteczne i współczesne były organizowane w ramach II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Targi „Biznes Expo”, dzięki którym mogliśmy zapoznać się z: europejskim systemem edukacji, rozwiązaniami dla biznesu, sektorami finansowania, bankowości i ubezpieczeń, ofertami inwestycji. 

 

Dzięki zaproszeniu organizatorów, w imieniu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wzięliśmy udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który miał miejsce w Katowicach w dniach 24 – 27 września br. 

 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw był spotkaniem, w którym udział wzięli przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, świata nauki, struktur biznesowych, samorządu terytorialnego, a także administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz goście zagraniczni. Podczas czterech dni Kongresu, Katowice stały się platformą dyskusji o nowych rozwiązaniach dla sektora MŚP, o kierunkach rozwoju tego sektora gospodarki i szansach, jakie stoją przed europejską przedsiębiorczością. Wiodące tematy w tym roku – współczesne zarządzanie w mikro, małych i średnich firmach, internacjonalizacja przedsiębiorstw, biznes bez granic i innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. W pracach Kongresu udział wzięło 27 zagranicznych delegacji, w tym z: Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Rosji, Rumunii i Ukrainy. 

 

Dzięki temu wydarzeniu, nasi współpracownicy mogli nawiązać kontakty biznesowe i wymienić opinie z wiodącymi europejskimi ekspertami nt. wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w naszych krajach oraz zapoznać się z możliwościami organizowania projektów inwestycyjnych w Polsce. 

 

Niewątpliwie, zarówno my jak i nasi zagraniczni koledzy mogliśmy zaczerpnąć wiele pożytecznego z europejskich doświadczeń. 

 

Pragniemy podkreślić wysoki poziom organizacji Kongresu i gościnność Śląska, w szczególności chcemy wyrazić wdzięczność organizatorom wydarzenia za zaproszenie i dobrą organizację przedsięwzięcia.  Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę z Państwem.

 

Asankul Iskakov, Prezes Handlowo – Przemysłowej Izby Republiki Kirgiskiej

W imieniu Handlowo – Przemysłowej Izby Republiki Kirgiskiej oraz własnym, pragnę szczerze i serdecznie podziękować za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Kongres małych i średnich przedsiębiorstw, który odbył się w Katowicach był najlepszą okazją do poznania przedstawicieli małego i średniego biznesu z wielu krajów świata. Tak wielkie wydarzenie umożliwiło nam wymianę doświadczeń, otrzymanie nowej informacji, znalezienie nowych partnerów. Organizacja takich wydarzeń jest niezwykle pożyteczna, gdyż stwarza potencjalną możliwość poszerzenia horyzontów współpracy.

 

Dla delegacji Republiki Kirgiskiej udział w tak dużej, międzynarodowej Konferencji pozwolił na bardziej szczegółowe zapoznanie się z rozwojem gospodarczym Polski, który obecnie wydaje się być dobrym przykładem do naśladowania i który na pewno można nazwać „gospodarczym cudem”.

W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na nasycenie przygotowanego przez Organizatorów programu II EKMŚP, który obejmował praktycznie wszystkie kierunki działalności, zarówno organów samorządu gospodarczego, władzy państwowej, małego i średniego biznesu, dużych firm, kręgów naukowych, a także struktur biznesowych.

 

Wiele z zobaczonych i usłyszanych przez nas rzeczy podczas sesji panelowych pomoże nam w naszej działalności ukierunkowanej na rozwój małego i średniego biznesu oraz całej gospodarki Rep. Kirgiskiej.

 

Chciałabym jeszcze raz wyrazić moją wdzięczność za zaproszenie, a także podkreślić wysoki poziom organizacji i profesjonalizm w przeprowadzeniu Kongresu, który pozwolił zebrać szeroki i reprezentatywny krąg ekspertów oraz przeprowadzić z sukcesem wszystkie wydarzenia Kongresu. 

Artur Tomasik - Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Proszę przyjąć serdecznie gratulacje z tytułu organizacji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego gospodarzem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Równocześnie chciałbym podziękować za zaproszenie do udziału w sesji „ Zarządzanie finansami MŚP – okiem praktyka”. Udział w dyskusji był dla mnie wyróżnieniem i okazją do wymiany doświadczeń.

 

Mieczysław Barański - Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach

Pragnę serdecznie pogratulować wspaniałej organizacji i sukcesu jaki odniósł II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gratuluję zorganizowania tak wartościowego wydarzenia, które zgromadziło najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki i ekonomii. Dyskusje i debaty prowadzone podczas Kongresu skupione na ważnym zagadnieniu poszukiwania lepszych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorców, stanowią doskonałe zaplecze eksperckie dla prowadzonych przez rząd działań, bardzo ważne jest promowanie i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż sektor ten jest motorem napędowym naszej gospodarki.

 

Mirosław Posłuszny - Członek Prezydium NR ZHiU, Prezes ZHiU we Wrocławiu

Gratuluję doskonałego merytorycznie i organizacyjnie przedsięwzięcia. Pozostaję pod wielkim wrażeniem niezwykle ciekawych paneli dyskusyjnych traktujących o nowych rozwiązaniach, kierunkach rozwoju i szansach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Lore Buscher - Dyrektor HKTDC na Europę

To był zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, który został tak dobrze zorganizowany i przyciągnął pokaźną widownię. Życzę powodzenia w trzeciej edycji w przyszłym roku.

 

Maciej Radziewicz – Winnicki - Prezes Zarządu MamTo Sp. z o.o. Sp. k.

W imieniu swoim i zespołu portalu jamamto.com dziękuję za niezwykle udaną imprezę jaką był Europejski Kongres. Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w świetnie zorganizowanych spotkaniach i sesjach. Dziękuję również za współpracę z wyjątkowymi profesjonalistami organizującymi Kongres.

 

Manuel Biltes - Portugalskie Stowarzyszenie Biznesu (AEP – Portugal Business Association)

Tak interesujące były tematy konferencji i uczestnicy, przedsiębiorcy, biznesmeni oraz członkowie oficjalnych delegacji, że już tęsknię za Katowicami.Organizacja była fantastyczna! Moim skromnm zdaniem - naprawdę wierzę, że to była najlepsza konferencja, w której uczestniczyłem.

 

Tadeusz Wnuk - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Przewodniczący „Forum” oraz Franicszek Buszka - Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Krajowe i regionalne organizacje pozarządowe budownictwa, niezmiennie już od wielu lat wskazują na konieczność systemowego i kompleksowego zreformowania prawa inwestycyjno- budowlanego. Spójną zmianę regulacji prawnych obejmujących planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, przepisy środowiskowe i prawo zamówień publicznych. Także Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego.

 

Właśnie w tym celu, w trakcie ubiegłorocznego „Śląskiego Forum” przyjęte zostały „Rekomendacje” postulowanych zmian prawnych i instytucjonalnych w prowadzeniu przez przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej i budowlanej.

 

Rząd podjął oczekiwaną inicjatywę legislacyjną. W kwietniu br., Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawiło projekt „Założeń do ustawy - Prawo Budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( i niektórych innych ustaw)” oraz przekazało do publicznej konsultacji. Istotnym ich wykładnikiem jest „Stanowisko członków Grupy B-8 do tego projektu MTBiGM”. W sierpniu bieżącego roku opracowany został kolejny projekt jako „Założenia projektu ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zadaniem tego organu będzie opracowanie aktu prawnego, który w sposób kompleksowy reguluje szeroko rozumiany proces inwestycyjno- budowlany.

 

Konsekwentnie więc, głównym celem programowym konferencji tematycznej II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbyła się jako: - „IV-te Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w dniu 26 września 2012 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, było zajęcie wspólnego stanowiska wobec tak przyjętego zamierzenia legislacyjnego Rządu. Drugim celem programowym konferencji była ocena regulacji dotyczących robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

Składam wyrazy podziękowania współorganizatorom oraz parterom merytorycznym i instytucjonalnym konferencji, członkom jej Rady Programowej, kadrze kierowniczej przedsiębiorstw Śląskiej Izby Budownictwa i członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- za konstruktywny i użyteczny współudział w przygotowaniu tego wspólnego przedsięwzięcia.