|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Rekomendacje II Europejskiego Kongresu MŚP już są - konferencja prasowa

Jak uzdrowić polską gospodarkę? Liderzy opinii apelują do rządu

 

Diagnoza obecnego stanu zarządzania, finansowania, innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw wymusza uchwalenie ustawy o samorządzie gospodarczym. Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i liderzy opinii mają propozycję recept, które mogą poprawić kondycję polskiej gospodarki. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw wydał rekomendacje dla rządu, samorządów, świata biznesu i nauki. Wkrótce Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przekaże je na ręce Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Polska gospodarka zwalnia – po 4,3 proc. wzroście PKB w 2011 roku, wzrost gospodarczy w 2012 nie będzie większy niż 2,1 proc. Na spowolnieniu najbardziej cierpią małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonego przez CBOS „Monitoringu kondycji sektora MSP w latach 2010-2012” są alarmujące: zmniejsza się dynamika przychodów przedsiębiorstw, maleje ich płynność finansowa, dla sporej części – jedynym celem strategicznym staje się przetrwanie (stwierdziło tak aż 42 proc. z 1500 losowo przebadanych przez CBOS przedsiębiorców sektora MSP). Choć małe i średnie firmy zmagają się z trudnościami, próbują walczyć o swoje. Prawie ¼ dąży do wzrostu sprzedaży, 11 proc. do zwiększenia udziału w rynku. By pomóc małym i średnim odnaleźć się w trudnej sytuacji gospodarczej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wydała wnioski i rekomendacje II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

11 grudnia 2012r. o godz. 11.00 odbyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiono rekomendacje wypracowane w wyniku zebranych wniosków i postulatów II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w dniach 24-27 września w Katowicach.

 

Kiedyś nad polską gospodarką unosił się duch ogromnych firm, a rola oraz wkład gospodarczy małych i średnich firm nie były doceniane. Obecnie okazuje się, że małe przedsiębiorstwa dużo lepiej reagują na nagłe zmiany gospodarcze. Dlatego też ważny jest sam kongres, który docenia rolę MŚP – mówił podczas konferencji prasowej Michał Luty, wiceprezydent Katowic.

 

Po pierwsze: Innowacyjność i zarządzanie

Innowacyjność sektora MŚP w Polsce znacząco odbiega od poziomów notowanych w większości krajów Unii Europejskiej. Choć przydatność inwestycji w innowacji deklaruje prawie 2/3 firm z sektora MŚP, deklaracje te w niewielkim stopniu przekładają się na konkretne decyzje przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko wdrażania innowacji technologicznych, ale też w zakresie zarządzania. Jak się okazuje, główną barierą w rozwoju innowacyjności sektora MŚP jest nie brak kapitału, ale brak umiejętności współpracy środowisk naukowych z przedsiębiorcami. Na przeszkodzie stają także braki w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu działalności. Kluczem do sukcesu może być jedynie długofalowe budowanie mostów między nauką a biznesem, stworzenie nowego modelu transferu technologii do biznesu, edukowanie przedsiębiorców w zakresie zarządzania firmą, ryzykiem oraz zarządzania w warunkach kryzysowych. Więcej: Rekomendacje s. 4-27.

 

Po drugie: Poprawa otoczenia dla rozwoju MŚP

Specjaliści z zakresu funduszy unijnych wciąż wskazują na brak przemyślanego i spójnego modelu współfinansowania ze środków unijnych działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nadal zbyt skomplikowane są procedury w zakresie ubiegania się o wsparcie, a także realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Brakuje koncepcji funkcjonowania zwrotnych instrumentów finansowych, które mają stanowić znaczącą część wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. By poprawić sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, trzeba skoncentrować się na wsparciu innowacji, badań i rozwoju oraz konkurencyjności MŚP. To ważne, by uprościć procedury i ułatwić dostęp do funduszy unijnych dla sektora MŚP, który jest motorem polskiej gospodarki. Więcej: Rekomendacje, s. 14-41

 

Po trzecie: Otwarcie się na świat

Badania wskazują, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa się są skłonne do otwarcia się na świat. Prawie 70 proc. uznaje za priorytet działanie w regionie, a tylko 7 proc. widzi swoje działanie w perspektywie globalnej. Tymczasem eksport może być wielką szansą także dla sektora MŚP. Przedsiębiorcy powinni rozważyć działanie na tak chłonnych rynkach jak np. rosyjski, ukraiński czy chiński. Więcej: Rekomendacje, s. 42-49.

 

Po czwarte: Ustawa o samorządzie gospodarczym

Przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji, uczestnicy II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwrócili się z apelem do Sejmu o uchwalenie ustawy o samorządzie gospodarczym, opracowanej przez pięć organizacji: Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą, Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Radę Biznesu i Związek Rzemiosła Polskiego.

 

„Samorząd jest nieodzownym elementem państwa obywatelskiego i dialogu społecznego. Szczególną rolę odgrywa w dobie spowolnienia gospodarczego z którym mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, w zakresie doradzania rządowi podejmowania i przeprowadzania działań zaradczych. Jako podmiot prawa publicznego wyręcza władzę publiczną w wielu obszarach, które w Polsce wymagają pilnej naprawy – choćby wymiar sprawiedliwości i system samorządowych mediacji oraz sądów arbitrażowych. (…) Generalnie, samorząd gospodarczy w przedstawionym Sejmowi ujęciu nie jest organizacją przymusową z obowiązującymi składkami. Zrzeszeni przedsiębiorcy są uczestnikami samorządu – na wzór samorządu terytorialnego – z możliwością dobrowolnego wykorzystania swoich praw. Projekt ustawy nosi wszelkie znamiona ducha partnerstwa publiczno-prywatnego, korzyściami, których doświadczyły już państwa Europy. Jako członek Unii Europejskiej Polska musi dołączyć do beneficjentów funkcjonowania samorządu gospodarczego jak najszybciej. Kongres zwraca się do Sejmu RP o niezwłoczne uchwalenie ustawy o samorządzie gospodarczym” – czytamy w treści uchwały.

 

Rekomendacje na ręce Prezydenta RP

Rekomendacje nie są sztuką dla sztuki –podkreślał podczas konferencji prasowej Jerzy Gorzelik, wicemarszałek województwa śląskiego.

Poprzez Rekomendacje wyrażamy przesłanie II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i kierujemy je do Parlamentu Europejskiego, polityków oraz przedsiębiorców – mówił Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. – Pierwsze efekty kongresu widoczne są już na szczeblu lokalnym. Cieszyn zorganizował konferencję dotyczącą mocnych oraz słabych stron gospodarki w regionie skierowaną do radnych. Kolejne konferencje planowane są w Czechowicach-Dziedzicach oraz w gminie Pawłowice.

 

Tadeusz Donocik, prezes RIG w Katowicach niebawem osobiście przekaże wnioski II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców w Katowicach w formie rekomendacji na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. Do rekomendacji dołączony będzie projekt uchwały II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w liczbach

W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięło udział blisko 3 tys. uczestników i 250 ekspertów. Podczas 4 dni debat odwiedziło 27 delegacji zagranicznych z 21 krajów m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Portugalii, Azerbejdżanu. W dniach 24-27 września w 8 lokalizacjach Katowic (w Akademii Muzycznej; na Wydziale Prawa i Administracji, Rektoracie i Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego; Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Biurze Centrum, Regionalnej Izbie Gospodarczej, Euro Centrum) odbyło się 68 paneli dyskusyjnych. Wydarzenie, które zainaugurowała wizyta Waldemara Pawlaka – Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Lecha Wałęsy – prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995, prof. Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012 i Elżbiety Bieńkowskiej – Minister Rozwoju Regionalnego stało się platformą dyskusji o nowych rozwiązaniach dla sektora MŚP.

 

Rekomendacje II Europejskiego Kongresu MSP