|  strona główna  |   kontakt  |  русский

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
POD PATRONATEM PANA JOSÉ MANUELA BARROSO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
HONOROWY PATRONAT PANA MARTINA SCHULZA, PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego

Prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego

Jednym z największych bogactw naszego kraju jest, uwolniona w '89 roku, przedsiębiorczość i energia Polaków. To one - w dużej mierze - sprawiły, że polska gospodarka, jako jedyna w Unii Europejskiej, oparła się w 2009 r. recesji. Nasi przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju Polski, ale także - są jej ambasadorami za granicą.

Jeden z celów działalności Parlamentu Europejskiego, to poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w całej UE. Dziś wytwarzają one ok. 60% unijnego PKB i generują blisko 70% miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie kwestii ich dostępu do kapitału czy stworzenie europejskiego systemu patentowego.

Wierzę, że zaplanowany w Katowicach na wrzesień 2012 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będzie zapleczem eksperckim dla prowadzonych przez polski rząd i Unię Europejską działań.

Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Kondycja i perspektywy rozwoju sektora MSP to jedno z ważniejszych wyzwań polityki gospodarczej zarówno  Unii Europejskiej jak i Polski. Pamiętać  należy, że firmy z tego sektora generują ok. 60% PKB Unii Europejskiej i ok. 70% ogółu zatrudnienia. Jest więc konieczne, aby przyśpieszyć realizacje programów zmierzających do zwiększenia konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Osiągnąć te cele można stosując racjonalne, zgodne z zasadami obowiązującymi w UE, formy pomocy publicznej, wspieranie badań naukowych o charakterze utylitarnym i transfer  rezultatów tych badań do sektora MSP. Tworzenie przyjaznego otoczenia dla MSP to ułatwienia w dostępie do kapitału, istotne zmniejszenie obciążeń administracyjnych, ochrona własności intelektualnej, racjonalna współpraca z samorządem terytorialnym. Polskim i europejskim przedsiębiorcom potrzebny jest również przyjazny i stabilny system podatkowy.  Jestem przekonany, że na tych właśnie problemach skoncentruje się debata podczas drugiej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Wizyty bloga.

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Po ponad 20 latach funkcjonowania w warunkach wolnego rynku i pierwszych doświadczeniach wchodzenia na zagraniczne rynki, najważniejszym wyzwaniem stojącym dziś przed polskim biznesem jest rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Procesu transformacji polskiej gospodarki w stronę takiego modelu gospodarki nie uda się zrealizować bez zaangażowania firm z sektora MSP.

Przedsiębiorstwa prywatne wytwarzają ok. 70% PKB i zatrudniają ok. 70% osób pracujących w gospodarce narodowej, i to właśnie od ich powodzenia zależy pomyślność nas wszystkich. Są one filarem polskiej gospodarki i od ich aktywności w sferze innowacji będzie zależała przyszłość polskiej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa decydują także o rozwoju gospodarczym krajów wspólnoty. Dlatego powinniśmy robić wszystko, aby szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom ułatwiać sięganie po innowacje. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach jest doskonałą okazją do refleksji na ten temat.

Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bożena Lublińska-Kasprzak -  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest Nowoczesne Zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wzorem roku ubiegłego, jest partnerem merytorycznym tego ważnego na polskiej scenie gospodarczej wydarzenia. Jestem przekonana, że podczas obrad Kongresu dojdzie do wielu interesujących dyskusji praktyków zarządzania, przedsiębiorców, instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i przedstawicieli administracji publicznej, a także wypracowania rekomendacji, które posłużą wzmacnianiu efektywnych mechanizmów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w ich rozwoju, stymulowania ich innowacyjności oraz internacjonalizacji.

Warto podkreślić, iż pragnąc zwrócić uwagę menadżerów na sposób zarządzania w przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłosiła rok 2012 rokiem dobrego zarządzania. Przedsiębiorcy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej w 2012 roku są w szczególny sposób wspierane przy realizacji wszystkich istotnych funkcji zarządzania – planowania, organizowania, motywowania oraz monitorowania – poprzez szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Sprzężenie gospodarki z nauką, transfer wiedzy do przemysłu, organizacja praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów, nowoczesne programy studiów, a także kształcenie ustawiczne, rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz współpraca z pracodawcami i ich organizacjami – to jeszcze bardziej konkurencyjna i nowoczesna Europa oraz bezpieczne jutro. Cieszę się, że Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbywający się między innymi na Uniwersytecie Śląskim – największej Uczelni w Regionie, stanie się miejscem dyskusji na temat współpracy nauki z gospodarką, która stanowi odpowiedź na światowy trend praktycznego stosowania wiedzy i jej komercjalizacji.

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Hasłami przewodnimi tegorocznego Kongresu są Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie, Od lokalności do świata bez granic oraz Świat innowacji tworzy się w MŚP. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy. Ponadto przedstawiona zostanie problematyka internacjonalizacji, innowacyjności w gospodarce oraz współpracy samorządów terytorialnego oraz gospodarczego. Istotną rolę we wszechstronnym omówieniu problemów MSP będzie miał także udział polityków, przedstawicieli administracji publicznej oraz świata nauki.

Wspierając rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wspieramy działania najbardziej elastycznego i licznego sektora polskiej gospodarki, który jest zarazem najbardziej istotnym pracodawcą, zatrudniającym ponad 60 % pracowników i generujący 50 % PKB. Rozwój MSP jest więc rozwojem Polski.

Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski

Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski

Już po raz drugi organizowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw będący dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski, są niezbędne dla zrównoważonego funkcjonowania gospodarki. Ich efektywny rozwój – któremu sprzyja partnerska współpraca pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, a lokalnymi przedsiębiorcami – pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy, a także przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Warto tu podkreślić, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi najliczniejszą w naszym kraju grupę firm, która zatrudnia ponad 60 proc. pracowników wszystkich przedsiębiorstw.

Tym ważniejsza jest zatem inicjatywa organizacji Kongresu, w ramach którego zostanie m.in. podjęta próba wyznaczenia najważniejszych kierunków współpracy międzynarodowej polskich przedsiębiorstw oraz wskazania instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego naszych miast.

Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego

Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego

Z ogromnym uznaniem odnoszę się do inicjatywy zorganizowania II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sektor MŚP stanowi siłę napędową gospodarki europejskiej, a z powodu silnego powiązania ze środowiskiem lokalnym oraz wpływu, jaki na nie wywiera, jest postrzegany jako główne ogniwo harmonijnego rozwoju regionów. Z satysfakcją obserwuję aktywizację środowisk gospodarczych ułatwiającą firmom nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Dzięki sprawnemu przekazywaniu informacji, obecności wybitnych ekspertów i wymianie pozytywnych doświadczeń przedsiębiorstwa zyskują znaczącą pomoc w funkcjonowaniu w realiach unijnych. Samorząd Województwa stara się jak najlepiej wykorzystać potencjał funduszy unijnych, stanowiący bezpośredni mechanizm finansowego wsparcia MŚP.

Jestem przekonany, że organizowany w Katowicach II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obok takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i Forum Nowej Gospodarki, znacząco przyczyni się do promocji gospodarczej naszego regionu, tworząc przyjazny klimat dla inwestycji o różnorodnym zasięgu.

Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

Katowice są stolicą jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków metropolitarnych w Polsce, a wydarzenia organizowane w naszym mieście mają coraz częściej wymiar międzynarodowy. Europejski Kongres Małej i Średniej Przedsiębiorczości to wyjątkowe wydarzenia i platforma dyskusji o wyzwaniach jakie stoją przed gospodarką starego kontynentu. Sektor MŚP to nie tylko najliczniejsza grupa firm w Polsce, ale też ważny pracodawca zatrudniający ponad 60% pracowników w Polsce. Należy również pamiętać, że firmy z sektora MŚP generują blisko połowę polskiego PKB, a ich aktywność przyczyniła się do utrzymania stabilności polskiej gospodarki.

Organizacja Kongresu w Katowicach ma dla naszego Miasta szczególne znaczenie. Obok Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wydarzenie to jest jednym z ważniejszych spotkań ludzi świata biznesu, nauki i administracji państwowej. Jest to również potwierdzenie właściwie obranej drogi rozwoju i promocji naszego Miasta. Dlatego wierzę, ze powstające w Katowicach Międzynarodowe Centrum Kongresowe będzie już w niedalekiej przyszłości areną kolejnych debat o przyszłości polskiej, europejskiej a także światowej gospodarki.

Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski

Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski

Organizowany po raz drugi Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest doskonałym miejscem na dyskusję o roli sektora MŚP w procesie budowania innowacyjnej i dynamicznej gospodarki. To również szansa, aby zwrócić uwagę na możliwości i wyzwania stojące przed rozwojem małych i średnich firm.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową zarówno krajowej i europejskiej gospodarki. W Unii Europejskiej zatrudniają ok. 67 proc. wszystkich pracowników sektora prywatnego i tworzą ok. 80 proc. wszystkich miejsc pracy. W Polsce uwolniona w 1989 roku przedsiębiorczość jest jednym z największych bogactw naszego kraju. To, że Polska potrafiła oprzeć się pierwszej fali recesji i światowego kryzysu zawdzięczamy w dużej mierze właścicielom i pracownikom małych i średnich firm, ich odwadze, pracowitości, intuicji, inwencji i konsekwencji w działaniu. Należy także zwrócić uwagę na profil produkcyjny przedsiębiorstw, które wytwarzając rzeczywisty produkt tworzą rzeczywistą gospodarkę.

Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego

Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego

Ponad 1,6 mln podmiotów gospodarczych w Polsce należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudnia on 6,5 mln osób, siedmiu spośród dziesięciu pracujących wywodzi się z MSP.

Te liczby dobitnie ilustrują, że nasza gospodarka małymi i średnimi firmami stoi, że kreują one jej wzrost, wpływają na innowacjność, zatrudnienie, integrację społeczną. Małe i średnie przedsiębiorstwa cechują się dużą elastycznością, łatwiej im dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Ideę zwołania II Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw gorąco więc popieram, jako okazję do owocnej wymiany doświadczeń, dyskusji i ciekawych konkluzji, które – mam nadzieję - staną się motorem napędowym polskiej gospodarki.

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski

Niezmiernie się cieszę, że już po raz drugi w Katowicach odbędzie się Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To bardzo ważne, by promować i pomagać w rozwoju małym i średnim firmom, które stanowią ważny element polskiej gospodarki, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i są miejscem pracy dla wielu Polaków.

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że to właśnie w takich firmach powstają najciekawsze, innowacyjne pomysły, których wdrożenie jest szansą dla lokalnej społeczności. Ważne jest, że małe firmy są mocno związane z miejscem, w którym powstały i na rzecz tego miejsca działają: płaca podatki, zatrudniają mieszkańców, współpracują w samorządami. Należy bowiem pamiętać, że mała czy średnia firma i samorząd to duet, który działa razem, tworząc przyjazne warunki dla mieszkańców. Najlepszym przykładem jest historia Krakowa, którego prężny rozwój bez cechów rzemieślniczych nie byłby możliwy.

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Aktywność sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest jedną z głównych sił napędowych polskiej gospodarki. Ponad 1,6 miliona firm MSP jest odpowiedzialnych za wytworzenie prawie połowy polskiego Produktu Krajowego Brutto. Aż 7 na 10 osób zatrudnionych w Polsce pracuje właśnie w przedsiębiorstwach MSP. To tylko kilka danych, które są potwierdzeniem istotnej roli małych i średnich firm w rozwoju naszego kraju.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to bez wątpienia doskonała okazja do spotkania wszystkich zainteresowanych rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz konstruktywnej debaty na temat kierunków, w jakich podążać ma nowoczesna gospodarka. Pamiętajmy, że tylko dzięki szeroko zakrojonej dyskusji możemy efektywniej określać determinanty rozwoju sektora MSP, prowadzące je w kierunku innowacyjności, nowoczesnego zarządzania i umiędzynaradawiania, krótko mówiąc – biznesu bez granic.

Wszystkim uczestnikom Kongresu życzę owocnych obrad i twórczej dyskusji. Jestem przekonany, że ich efekty, już w niedalekiej przyszłości, przełożą się na konkretne i wymierne działania.

Previous
Next

Aktualności

III Europejski Kongres MŚP już we wrześniu

15.02.2013

W Katowicach w dniach 16-18 września 2013r. odbędzie się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Spotkanie sektora MŚP odbędzie się pod hasłem: Współpraca i kooperacja firm sektora MMSP w ...

więcej »

Dla Polskiej Gospodarki - Specjalne Strefy Ekonomiczne

04.02.2013

Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załączoną prezentacją odnośnie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i ich roli w gospodarce przygotowaną przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Prezesa Polskiego ...

więcej »

Rekomendacje II Europejskiego Kongresu MŚP

12.12.2012

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się rekomendacjami wypracowanymi podczas II Europejskiego Kongresu MSP.

więcej »

Rekomendacje II Europejskiego Kongresu MŚP już są - konferencja prasowa

11.12.2012

Jak uzdrowić polską gospodarkę? Liderzy opinii apelują do rządu   Diagnoza obecnego stanu zarządzania, finansowania, innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw wymusza uchwalenie ustawy o samorządzie gospodarczym. Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i ...

więcej »

Konferencja prasowa - Jak uzdrowić polską gospodarkę? Liderzy opinii apelują do rządu

07.12.2012

Jak uzdrowić polską gospodarkę? Liderzy opinii apelują do rządu – zaproszenie na konferencję prasową   Polska gospodarka zwalnia – po 4,3 proc. wzroście PKB w 2011 roku, wzrost gospodarczy w 2012 nie ...

więcej »

Pokongresowe wydanie magazynu WOLNY RYNEK

27.11.2012

Zapraszamy do lektury pokongresowego, specjalnego wydania magazynu "Wolny Rynek" zawierającego fotorelację z II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej »

Wsparcie firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 - relacja z sesji

09.11.2012

Jakiego wsparcia mogą oczekiwać europejskie i polskie MŚP w nowej perspektywie finansowej, jakie instrumenty finansowe na rzecz rozwoju MŚP są planowane w ramach nowego programu Konkurencyjność i MŚP oraz na ...

więcej »

XVI Śląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości

24.10.2012

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jako współorganizator zaprasza serdecznie na XVI Śląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości: "Liderzy kreatywności i innowacji w sektorze kultury i biznesie". Forum odbędzie się 7 ...

więcej »

Relacja z sesji: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

23.10.2012

Nad tematem jakim jest zarządzanie strategiczne w MŚP i wszystkimi jego najważniejszymi aspektami rozważano podczas panelu dyskusyjnego sesji plenarnej 25 września 2012. Zaproszeni do panelu dyskusyjnego goście – przedstawiciele świata ...

więcej »

Praktycy o zarządzaniu finansami w MŚP

16.10.2012

Czy w firmach sektora MŚP jest potrzebne planowanie i budżetowanie, w jakim zakresie korzystać z controllingu oraz jak zarządzać ryzykiem to tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiadali eksperci ...

więcej »

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w MŚP

02.10.2012

26 września 2012 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się panel dyskusyjny "Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w MŚP" współorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Uczestnicy panelu ...

więcej »

Wydawnictwo "Kapitał Województwa Śląskiego"

02.10.2012

Serdecznie polecamy wydawnictwo "Kapitał Województwa Śląskiego", które w całości poświęcone jest sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo ukazało się z okazji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   Zapraszamy do lektury!  

więcej »

Czas na podsumowanie debaty o wyzwaniach przedsiębiorców

02.10.2012

Blisko 3 tys. uczestników, 250 ekspertów, 68 paneli dyskusyjnych, 27 delegacji zagranicznych z 21 państw, 4 dni debat, 8 lokalizacji – tak w liczbach przedstawia się II Europejski Kongres Małych ...

więcej »

DNA INNOWACYJNEGO MENEDŻERA - raport specjalny Harvard Business Review

02.10.2012

"W dzisiejszych czasach tworzenie innowacji to obowiązek każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na rozwoju firmy i osiąganiu wysokich zysków.   Jakie kroki podejmować, by innowacje były jednak naprawdę przełomowe i zapewniły przedsiębiorstwu długofalowy ...

więcej »

II Targi Biznes Expo

28.09.2012

Kongresowi towarzyszyły II Targi Produktów i Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO.   We wtorek 25 września br. odbyło się uroczyste otwarcie II Targów Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ...

więcej »

Czwarty dzień II Europejskiego Kongresu MŚP: Okiem praktyka

28.09.2012

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach już za nami. Ostatni dzień wydarzenia, które skupiło blisko 3 tys. przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów i administracji, ...

więcej »