|  strona główna  |   kontakt  |  

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Jednym z największych bogactw naszego kraju jest, uwolniona w '89 roku, przedsiębiorczość i energia Polaków. To one - w dużej mierze - sprawiły, że polska gospodarka, jako jedyna w Unii Europejskiej, oparła się w 2009 r. recesji. Nasi przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju Polski, ale także - są jej ambasadorami za granicą.
Jeden z celów polskiej Prezydencji, to poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w całej UE. Dziś wytwarzają one ok. 60% unijnego PKB i generują blisko 70% miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie kwestii ich dostępu do kapitału czy stworzenie europejskiego systemu patentowego.
Wierzę, że zaplanowany w Katowicach na początek października Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będzie zapleczem eksperckim dla prowadzonych przez polską Prezydencję działań. Pamiętajmy - jeszcze prężniej i efektywniej działający przedsiębiorcy dzisiaj, to bardziej zasobna, konkurencyjna i bezpieczna Unia Europejska jutro.

Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa są wiodącym sektorem gospodarki Unii Europejskiej. Zatrudniają powyżej 70% pracowników i generują 60% unijnego PKB. Z powodu silnego powiązania ze środowiskiem lokalnym oraz wpływu, jaki na nie wywierają, są postrzegane jako główne ogniwo harmonijnego rozwoju regionów.
Jestem przekonany, iż zbliżający się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanie się miejscem do dyskusji, identyfikacji i wytyczania kierunków rozwoju tego sektora. Konkurencja w gospodarce musi bowiem opierać się na jednolitym, zunifikowanym rynku, na wspólnie wytyczonych warunkach i standardach dotyczących ochrony środowiska, warunków pracy i zasad udzielania pomocy publicznej o horyzontalnym charakterze. Wyrażam nadzieję, iż przedmiotem ożywionej dyskusji będzie także kwestia transferu zaawansowanych technologii do małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwość większego transferu technologii i nawiązanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami to duży impuls dla rozwoju sektora MSP w Polsce.

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Od ponad 20 lat Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz polskich przedsiębiorców przygotowując biznes do funkcjonowania w warunkach wolnego rynku oraz ułatwiając wchodzenie na zagraniczne rynki. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, Izba pomagała zrozumieć specyfikę rynku unijnego oraz dostosowywać działalność firm do reguł tam obowiązujących. Dzisiaj przed polskim biznesem i samorządem gospodarczym stoją inne wyzwania - rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego opierając się na wcześniejszych założeniach, stwierdzamy, że innowacyjność jest koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego Polski, co można ująć w haśle: „Nie ma konkurencyjności bez innowacyjności”.
Procesu transformacji polskiej gospodarki w stronę modelu gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach nie uda się zrealizować bez zaangażowania firm z sektora MSP, dlatego powinniśmy robić wszystko, aby szczególnie tym przedsiębiorstwom ułatwiać sięganie po innowacje. Kongres MSP będzie doskonałą okazją do dyskusji na ten temat.

Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bożena Lublińska-Kasprzak -  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zgodnie z zasadą ”Think Small First” – „MSP przede wszystkim...” wszystkie działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP. Głównym celem naszej działalności jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców we wszystkich obszarach funkcjonowania MSP: od rozwoju technologicznego i innowacyjności, wsparcie aktywności MSP na rynku międzynarodowym, po działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich polskich firm.
Wsparcie dla MSP wynika z roli, jaką pełnią one w polskiej gospodarce. Sektor MSP to nie tylko najbardziej liczna grupa firm w Polsce, ale też istotny pracodawca, zatrudniający ponad 60% pracowników przedsiębiorstw w Polsce oraz generujący blisko połowę polskiego PKB. Sektor ten rozwinął się istotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Liczba przedsiębiorstw sektora MSP wzrosła o prawie 100 tys., a liczba pracujących w małych i średnich firmach zwiększyła się o blisko 750 tys. osób. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe, a tempo jego rozwoju wskazuje, że będzie tak również w przyszłości.

Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Polskie MŚP to blisko 3 mln firm, z czego ilość firm aktywnych ocenia się na ponad 1,7 mln. W tej liczbie około 300 tysięcy firm skupionych jest w ZRP, a dalsze 700 tysięcy to firmy, wywodzące się z rzemiosła. I choć w statystykach nie odbiegamy w tym zakresie od wskaźników unijnych – polskie MŚP ciągle jeszcze odrabiają straty do Europy. Małym firmom, w tym także rzemieślniczym, w adaptowaniu się do reguł wolnego rynku pomagają fundusze unijne, choć nadal obserwujemy rozdźwięk pomiędzy ustalonymi osiami priorytetowymi, a rzeczywistymi potrzebami polskich przedsiębiorców - i mówię to z osobistego doświadczenia, jako przedsiębiorca i prezes organizacji, zrzeszającej głównie firmy mikro i małe.
Dla poprawy sytuacji niebagatelne znaczenie mogłoby mieć pełne wdrożenie przyjętego w 2008 r. przez Parlament Europejski dokumentu pt. „Small Business Act for Europe”. Jest to jednak dokument o charakterze postulatywnym, a więc poszczególne kraje członkowskie nie mają obowiązku pełnego wdrożenia zawartych tam wytycznych. Bardzo liczę, że Kongres pomoże w rozwiązaniu przynajmniej części naszych problemów.

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Gospodarka światowa ponownie nabiera potężnej prędkości, szczególnie w krajach tzw. wschodzących gospodarek – głównie Chiny, Brazylia, Indie. Europa a szczególnie kraje środkowo europejskie mają o wiele mniejsze tempo wzrostu. Tej niedobrej tendencji my europejczycy musimy pilnie zaradzić. Mała i Średnia Przedsiębiorczość pomimo, że tak liczna (99% ilości firm), tak elastyczna w zakresie działania, tak przedsiębiorcza, dająca tak wiele miejsc pracy (60%) i coraz więcej udziału w PKB (ok.50%), jest jednocześnie zbyt mało innowacyjna i technologicznie relatywnie słaba – przyczyny najczęściej obiektywne – brak wielopokoleniowości, brak kapitałów. Są też przyczyny które możemy i powinniśmy zlikwidować szybko.
Nawiązanie stałej współpracy: Samorząd Terytorialny – Nauka – Biznes, otwarcie się na doświadczenia krajów wyżej rozwiniętych gospodarczo, zbudowanie nowych obszarów wsparcia instytucji otoczenia biznesu i organizacji samorządu gospodarczego. Pragmatyczne i profesjonalne zastosowanie narzędzi sprzyjających budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. To główne, acz nie jedyne przesłania tego ważnego dla Polski i Europy Kongresu.

Previous
Next

Aktualności

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

05.03.2012

  Zapraszamy Państwa na II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 25-27 września w Katowicach. Hasłem przewodnim Kongresu będzie Nowoczesne Zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie. Obecnie ...

więcej »

Rekomendacje szyte na miarę małych i średnich firm

12.12.2011

Zorganizowany w październiku br. I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgromadził 2,5 tys. gości i ponad 100 panelistów, którzy przez dwa dni debatowali w Katowicach nad przyszłością sektora MŚP. ...

więcej »

Targi BIZNES EXPO, czyli 2 dni owocnych spotkań biznesowych

27.10.2011

Blisko 2 tysiące profesjonalistów odwiedziło w ciągu dwóch dni ekspozycję 70 wystawców pierwszej edycji Targów Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO, które odbyły się w dniach ...

więcej »

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - rekomendacje już wkrótce

20.10.2011

12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych w ciągu dwóch dni eksperckich debat, inauguracja z udziałem władz państwowych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników z Polski i ...

więcej »

Olgierd Dziekoński: przedsiębiorczość jest wartością społeczną

12.10.2011

O tym jak zwiększyć efektywność wspierania sektora MŚP przez administrację centralną i samorząd terytorialny dyskutowano podczas popołudniowej sesji głównej pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Katowice, 6 października ...

więcej »

Andrzej Blikle: 90 proc. polskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne

12.10.2011

Rodzinna przedsiębiorczość była tematem jednej z debat podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywającego się w Katowicach. Jak wskazywał prof. Andrzej Jacek Blikle, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw ...

więcej »

Wyróżnienia „Samorząd, który wspiera MŚP” wręczone

12.10.2011

Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (6 października 2011 r.) zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów i wyróżnień w Programie „Samorząd, który wspiera MŚP”. Laureatami I edycji Programu zostały: w ...

więcej »

Wyróżnij się albo zgiń!

11.10.2011

  W dobie rewolucji informatycznej jedynie 25 proc. firm bez strony internetowej uważa, że pomogłaby ona w rozwoju ich biznesu. Małe i średnie firmy to 95 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. ...

więcej »

Ludwik Sobolewski: Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie pod względem liczby debiutów na giełdzie

07.10.2011

- Szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach ciągłych zmian, globalizacji oraz presji konkurencyjnej są odpowiednie instrumenty finansowania, skrojone na miarę ich potrzeb. Małe i średnie biznesy, stanowiące ...

więcej »

Zbigniew Szkaradnik: nowoczesne usługi IT dla firm powinny działać jak gniazdko z prądem

07.10.2011

Wdrażanie innowacji wymaga współpracy firm z naukowcami przy wsparciu administracji publicznej. Jednym z programów realizowanych przez PARP, który inicjuje kontakty mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi jest "Bon na ...

więcej »

Marcin Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): nie wymyślajmy nowych idei klastrowych

07.10.2011

O klastrach, jako organizacyjnej formie wdrożenia innowacji debatowano podczas sesji poświęconej problemom i analizie klastrowej w Polsce, odbywającej się w drugim dniu Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Źródłem ...

więcej »

Marek Kłoczko o mocnych i słabych stronach MŚP

07.10.2011

- Zdolność do szybkiej adaptacji do nowej sytuacji rynkowej, umiejętność efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów, niezależność od innych podmiotów, aktywność na rynku niszowym – to zdaniem Marka Kłoczko, Sekretarza Generalnego Krajowej ...

więcej »

Elżbieta Bieńkowska: nie oddam ani jednego euro do Komisji Europejskiej

07.10.2011

  - Dla mnie jako Minister Rozwoju Regionalnego nie ma ważniejszej rzeczy, niż jak zatrzymać pieniądze przeznaczone na rozwój w Polsce. Nie oddałam i mam nadzieję, że nie zwrócę ani jednego ...

więcej »

Marcin Korolec: w Polsce aż 97 proc. to przedsiębiorstwa mikro

07.10.2011

- Tworzenie coraz lepszych warunków dla małych i średnich przedsiębiorców jest warunkiem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Cyfry mówią tu same za siebie. Bilans unijny to 23 mln małych i średnich ...

więcej »

Internetowa Rewolucja przyciąga przedsiębiorców

07.10.2011

W ramach trwającego w dniach 6-7 października br. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach stanęło miasteczko Internetowej Rewolucji. Organizatorem akcji pod patronatem Ministerstwa Gospodarki ...

więcej »

Rozpoczął się drugi dzień Europejskiego Kongresu MŚP

07.10.2011

8 sesji tematycznych, 17 paneli dyskusyjnych, 4 lokalizacje - tak zapowiada się drugi dzień trwającego w Katowicach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   Dyskusję na temat kondycji i rozwoju sektora małych ...

więcej »